Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Referent ds Sportu


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie ogłasza nabór na stanowisko: referenta ds. Sportu w wysokości ? etatu

 1. Wymogi kwalifikacyjne:

  1. wykształcenie i doświadczenie zawodowe

- wymagane wykształcenie wyższe

- mile widziane doświadczenie zawodowe w organizowaniu imprez i zawodów sportowych.

- osoba ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

- osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;

- osoba nie była prawomocnie karana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów ,za przestępstwo karne skarbowe lub przestępstwa na tle seksualnym;

b) obligatoryjne umiejętności:

- animator sportu

- umiejętność prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi

-umiejętność pozyskiwania środków unijnych
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych

- umiejętność pracy w zespole

c) dodatkowe atuty:

- znajomość języków obcych

- znajomość programów komputerowych

- dyspozycyjność

- łatwość przyswajania obsługi komputera i programów

2. Zakres wykonywania zadań na wymienionym powyżej stanowisku

a) prowadzenie zajęć sportowych na boiskach i bieżni lekkoatletycznej

b) obsługa zawodów lekkoatletycznych oraz innych imprez o charakterze masowym oraz mniejszych

c) obsługa stadionu lekkoatletycznego oraz urządzeń lekkoatletycznych

d) opracowywanie miesięcznych terminarzy imprez sportowych i czuwanie nad ich realizacją.

e) działalność informacyjno-promocyjna (relacje z mediami, prasą i działaczami )

f) praca administracyjna (prowadzenie dziennika zajęć i sprawozdań z zajęć, prowadzenie kronik, korespondencji)

g) animacja pracy dzieci i młodzieży , współpraca z lekkoatletycznymi klubami sportowymi i nietylko

3. Wymagane dokumenty:

- życiorys,

- list motywacyjny,

- dokument poświadczający wykształcenie,

- kserokopie świadectw pracy,

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- zaświadczenie o niekaralności,(dopuszczalne oświadczenie do momentu zatrudnienia)

- zaświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do

celów rekrutacji

- upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

4. Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę - lipiec 2024 z możliwością zawarcia kolejnej o ile ocena pracownika będzie pozytywna.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Redzie lub przesłać pocztą na adres 84-240 Reda ul. Łąkowa 59 z dopiskiem na kopercie: „ Nabór na Stanowisko Referenta ds. Sportu ”, w terminie do 20.06.2024r.

do godziny 16-tej. Otwarcie kopert nastąpi dnia 21.06.2024r. o godz.9.00.

List motywacyjny i życiorys (CV) powinny być opatrzone klasuzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO) zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rosporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie w po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 678-31-64 Dyrektor MOSiR Reda

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy - pracownik samorządowy

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej RODO), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie przedkłada Państwu poniższe informacje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie, ul. Łąkowa 59, 84 - 240 Reda, kontakt mailowy pod adresem mosir@mosir.reda.pl, numer NIP 5880008099, REGON 000662400

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, kontakt z nim jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: m.filipowski@filcon-inf.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie procesu rekrutacyjnego.

 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych kierując korespondencję na adres wskazany powyżej lub na adres e-mail: mosir@mosir.reda.pl.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. zamiaru zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. art. 22? ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141); art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1458) w zw. z art. 10 RODO,

  3. w pozostałym zakresie na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 4 pkt 11 RODO).

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w następujących dokumentach:

 1. życiorys (CV) - informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwiska, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę aplikującą na stanowisko, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

 2. list motywacyjny,

 3. dokument poświadczający wykształcenie,

 4. kserokopie świadectw pracy,

 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 6. oświadczenie o niekaralności,

 1. Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi poczty elektronicznej, podmiot świadczący usługi pocztowe.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od momentu wyboru kandydata do pracy. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji celu, na którego realizację zostały zebrane lub do momentu wycofania zgody. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 4. Mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie przetwarzania zautomatyzowanego na podstawie umowy lub zgody;

 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; prawo do wycofania zgody nie niesie za sobą żadnych niekorzystnych dla Pani/Pana konsekwencji);

 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 1. Podanie przez Państwo danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22? Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwo innych danych jest dobrowolne.

 2. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celach innych niż wskazane w pkt. 5, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowany.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jerzy Conradi 17-05-2024 06:46:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Conradi 17-05-2024
Ostatnia aktualizacja: Jerzy Conradi 17-05-2024 06:46:17