Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg Korty Tenisowe MOSIR Reda


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W REDZIE

ogłasza przetarg  na dzierżawę czterech kortów tenisowych wraz ze strefą biesiadną, znajdujących się na obiekcie MOSiR w Redzie przy ul. Łąkowej 59 , w celu prowadzenia działalności sportowej- tenis ziemny. Dokumentacja przetargowa do odbioru w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Termin składania ofert - do 01.03.2024r. do godz. 15.00

 

 

 

 

Warunki przetargu

 

najem czterech kortów tenisowych wraz ze strefą biesiadną położonych MOSiR

 w Redzie przy ulicy Łakowej 59

Reda, dnia 15.02.2024r

1.       Opis przedmiotu najmu.

 

Przedmiotem rokowań jest najem czterech kortów tenisowych wraz ze strefą biesiadną znajdujących się na terenie MOSiR w Redzie przy ul. Łąkowej 59 , w celu prowadzenia zajęć sportowych ( tenis ziemny)

  Zainteresowani udziałem w rokowaniu mają obowiązek zapoznania się ze stanem technicznym kortów, strefy rekreacyjnej oraz z projektem protokołu zdawczo -odbiorczego.

2.       Cena minimalna najmu czterech kortów tenisowych wraz ze strefą biesiadną miesięcznie netto proponowana będzie przez oferenta a zatwierdzana przez wynajmującego (MOSiR)

???? Do ceny zaoferowanej zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 8 %).

???? Najemca ponosi koszt zużycia energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia kortów i strefy biesiadnej.

3.       Warunki najmu czterech kortów tenisowych wraz ze strefą biesiadną :

a.     Przedmiotowe korty wraz ze strefą biesiadną przeznaczone są do prowadzenia wyłącznie działalności sportowej i rekreacyjnej związanej z tenisem ziemnym.

b.     Najemca zobowiązany będzie do rozpoczęcia działalności z dniem 15.04.2024r.

c.     Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z remontem, wyposażeniem i utrzymaniem przedmiotowych kortów i strefy biesiadnej.

d.     Miesięczna stawka najmu netto będzie podwyższana o obowiązującą stawkę podatku VAT.

e.     W roku 2024 obowiązywać będzie miesięczny czynsz najmu netto zgodny z przyjętą ofertą. Czynsz netto będzie waloryzowany na dzień 1 kwietnia każdego roku począwszy od 2025 r., przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedniego roku.

f.       W celu przystosowania przedmiotowych kortów i strefy biesiadnej do prowadzenia w/w działalności należy dostosować je zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie do 15.04.2024r.

g.     Projekty z propozycją zmian najemca będzie zobowiązany przedłożyć Dyrektorowi MOSiR-u lub jego zastępcy w Redzie w celu uzyskania jego akceptacji.

h.     Najemca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przystosowaniem kortów

i strefy biesiadnej do wymogów stawianych przez Powiatową Stację Epidemiologiczno-Sanitarną oraz Państwową Straż Pożarną przed rozpoczęciem działalności.

i. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie : dwadzieścia tysięcy zł.) do zwrotu po ogłoszeniu wyników przetargu.W przypadku wygrania konkursu ale nie podjęcie zadania i nie podpisanie umowy ,wadium 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł ) przepada na rzecz MOSiR Reda.

j. Oferent który wygra przetarg, przed podpisaniem umowy zostanie obciążony kaucją 5000,00zł (pięc tysięcy zł ) pobraną z wadium jako zabezpieczenie ewentualnych zaległości w płatnościach za wynajem kortów i strefy biesiadnej.

k. Miejski Ośrodek Sporti i Rekreacji w Redzie zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wszystkich kortów tenisowych wraz ze strefą biesiadną na pięć turniejów tenisowych rocznie oraz na prowadzenie zajęć sportowych w tenisie ziemnym w ilości

10 godzin tygodniowo.

l. Umowa najmu może być zawarta na okres trzech lat z możliwością jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron.

  4.    Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Oferenci:

4.1.      Imię i Nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

4.2.      Oferowaną stawkę najmu netto (bez uwzględnienia podatku VAT) - stawka ta może być negocjowana w trakcie rokowań.

4.3.      Proponowany program działalności sportowej.

4.4.      Wykaz osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania oferenta.

4.5.      Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami rokowań i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

4.6.      Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami najmu i akceptuje je bez zastrzeżeń.

4.7.      Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym kortów i strefy biesiadnej lub projektem protokołu zdawczo - odbiorczego.

4.8.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania i wyniku przetargu.

5.       Żądane dokumenty dołączone do oferty:

5.1.      Aktualne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej - o ile taka została zawarta lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego).

5.2.      Zaświadczenie, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty, o braku zaległości w opłacaniu podatków i składek ZUS lub oświadczenie, że wymienione zaświadczenia zostaną złożone przed dniem zawarcia umowy.

6.       Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat w/w kortów i strefy biesiadnej oraz uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Dyrektor MOSiR Jerzy Conradi lub jego zastępca Zbigniew Elwart

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Redzie przy

ul.Łąkowej 59

do dnia 01.03.2024r., do godz. 15:00

7.       Kopertę oznakowaną z nazwą Oferenta należy zaadresować:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Reda 84-240 , ul.Łąkowa 59

 „Oferta do przetargu na najem kortów tenisowych ”

Nie otwierać przed dniem 05.03.2024r., godz. 15:00.

8.       Termin składania ofert upływa z dniem 01.03.2024r. o godzinie 15:00.

9.  Po zapoznaniu się z ofertą oferenci zostaną zaproszeni na indywidualne rozmowy.

10.  Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie wysokość miesięcznej stawki najmu kortów i strefy biesiadnej - oraz proponowany zakres inwestycji a także programu sportowego.

11.  Dyrektor MOSIR zastrzega sobie prawo negocjacji wszelkich warunków umowy, swobodnego wyboru oferenta.

12.  Dyrektor MOSIR zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

13.  W przypadku uzasadnionej przyczyny, Dyrektor MOSIR poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu rokowań.

Załączniki:

1.      Formularz ofertowy.                                                                                                 - szt.1

2.      Wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta.                                    - szt.1

3.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.               - szt.1

 

 

 

 

 

Zatwierdzam, dnia ………….…………………………..

                                                                                                     (podpis Dyrektora)

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

                                                                           ...................................... dnia .................................

......................................................

          ( pieczęć oferenta )

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem

- cztery korty tenisowe ze strefą biesiadną położonych na terenie MOSiR Reda

przy ul. Łąkowej 59 ,

 

oferuję stawkę ……………… miesięcznie netto.

(słownie: …………………………………………………………………………………….)

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz że uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

2.     Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami najmu i akceptuje je bez zastrzeżeń.

3.     Oświadczam, że na kortach i strefie biesiadnej będę prowadził wyłącznie działalność sportową-tenis ziemny.

4.     Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym kortów i strefy lub projektem protokołu zdawczo - odbiorczego.

Integralną częścią niniejszej oferty stanowią załączniki :

 

1.    ................................................................................................................

2.     ……………………………………………………………………………………......

3.     …………………………………………………………………………………………

4.     …………………………………………………………………………………………

5.     …………………………………………………………………………………………

6.     …………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                          

 

...........................................................

                                                                                        podpis oferenta

 

 

Załącznik Nr 2 do oferty

 

Osobami, upoważnionymi/uprawnionymi do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty są :

 

 

 

1.      .....................................................................................................

 

2.      .....................................................................................................

 

3.      .....................................................................................................

 

4.      .....................................................................................................

 

5.      .....................................................................................................

 

 

 

* załączyć pełnomocnictwo

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          .............................................................                              ..............................................................

                        ( miejscowość, data )                                                                                          podpis Oferenta/lub  osób upoważnionych                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3        

Klauzula informacyjna - umowa cywilnoprawna

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej RODO), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie przedkłada Państwu poniższe informacje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie, ul. Łąkowa 59, 84 - 240 Reda, kontakt mailowy pod adresem mosir@mosir.reda.pl, numer NIP 5880008099, REGON 000662400.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z nim jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: m.filipowski@filcon-inf.pl.

 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych kierując korespondencję na adres wskazany powyżej lub na adres e-mail: mosir@mosir.reda.pl.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • zawarcia umowy oraz jej realizacji, w tym kontaktowania się w sprawach związanych z wykonaniem zadań na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  • zapłaty za realizację umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  • ewidencjonowania czasu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); tj. ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - w zakresie umów zlecenie oraz umów o świadczenie usług;

  • potrąceń z wynagrodzenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych;

  • realizacji obowiązków bhp (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO), tj. ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, inne przepisy prawa;

  • realizacji obowiązków wobec ZUS (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO), tj. ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

  • realizacji obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. ustawa z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, inne przepisy podatkowe;

  • realizacji obowiązków księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. ustawa z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

  • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu pracodawcy.

 • Administrator przetwarza dane przekazane przed lub przy zawieraniu umowy cywilnoprawnej a także w toku jej wykonywania.

 • Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane:

  • podmiotom upoważnionym lub uprawnionym w postaci informacji przetwarzanej w systemach informatycznych;

  • podmiotom lub osobom współpracującym, którym zlecono realizację usług, wyłącznie w zakresie i w celu związanym z realizacją umowy i celów określonych w pkt. 4 lub, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych;

  • organom publicznym, instytucjom i pomiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na postawie przepisów prawa;

  • organom władzy publicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;

  • policji (art. 15 ust. 1 pkt. 6 ustawy o policji).

  Odbiorcami danych osobowych są ZUS, Urząd Skarbowy, dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, dostawca usług podatkowo-księgowych, kadrowo-płacowych, prawnych, ochrony danych osobowych, informatycznych, BHP, serwisowych, usługodawca pocztowy, inni dostawcy usług, firmy ubezpieczeniowe, oraz podmioty powiązane z Administratorem.

  1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy .

  1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju danych osobowych, celu
   i podstawy prawnej przetwarzania:

   • dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych dotyczących umów i prowadzenia działalności gospodarczej;

   • dane przetwarzane są do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora;

   • okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa;

   • po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 • Mają Państwo następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) ww. danych osobowych;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania ww. danych osobowych;

  • prawo do usunięcia ww. danych osobowych;

  • prawo do sprzeciwu w zakresie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  • prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie przetwarzania zautomatyzowanego na podstawie umowy;

  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  1. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań związanych z zawarciem umowy.

  2. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celach innych niż wskazane w pkt. 4, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowany.

  Dnia ……………………………….. zapoznałam/em się z powyższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i mam świadomość co do przysługujących mi praw.

  …………………………………………………….

  (czytelnie imię i nazwisko)

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Jerzy Conradi 14-02-2024 11:29:48
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Conradi 14-02-2024
  Ostatnia aktualizacja: Jerzy Conradi 14-02-2024 11:29:48