Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 30.05.2023 nr 2023/BZP 00238607/01/P

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

2

 

0

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja nr

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.07.2023 nr 2023/BZP 00238607/02/P

 

 

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 30.05.2023 nr 2023/BZP 00238607/01/P)1

 

Zamawiający:

 

Nazwa: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W REDZIE

Krajowy numer identyfikacyjny: 2 5880008099

Adres: ul. Łąkowa 59

Miejscowość: Reda

Kod pocztowy: 84-240

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.mosir.reda.pl

Adres poczty elektronicznej: mosir@mosir.reda.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 586785802

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka budżetowa

 

 

0x08 graphic

 

 

 

 

 

Pozycja Planu

 

 

 

Przedmiot zamówienia

 

 

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

 

 

Orientacyjna wartość zamówienia5

 

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

 

 

 

Informacje dodatkowe7

 

 

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

2 .

 

D O S T A W Y

 

 

 

 

 

1.2.1

 

Modernizacja boiska piłkarskiego kompleksu Orlik 2012 w Redzie.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

 

 

366 000,00 PLN

 

 • kwartał

 

 • kwartał

 

 

 

zmiana pozycji

 

 

0x08 graphic

 • Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.

 • Numer NIP lub REGON.

 • Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

  1. jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;

  2. inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

  3. związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;

  4. inny zamawiający (proszę określić).

   
  1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

   

   

   

   

   

   

  Pozycja Planu

   

   

   

  Przedmiot zamówienia

   

   

  Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9

   

   

  Orientacyjna wartość zamówienia10

   

   

  Przewidywany termin wszczęcia postępowania11

   

   

   

  Informacje dodatkowe12

   

   

  Informacja na temat aktualizacji13

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

   

   

  0x08 graphic

  • Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

   1. tryb podstawowy ? bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);

   2. tryb podstawowy ? negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);

   3. tryb podstawowy ? negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);

   4. partnerstwo innowacyjne;

   5. negocjacje bez ogłoszenia;

   6. zamówienie z wolnej ręki;

   7. konkurs;

   8. umowa ramowa.

   • Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

   • Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

   • Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

   • Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

    
   1. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1

    

    

   • Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

    1. przetarg nieograniczony;

    2. przetarg ograniczony;

    3. negocjacje z ogłoszeniem;

    4. dialog konkurencyjny;

    5. partnerstwo innowacyjne;

    6. negocjacje bez ogłoszenia;

    7. zamówienie z wolnej ręki;

    8. konkurs;

    9. umowa ramowa;

    10. dynamiczny system zakupów.

    • Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

    • Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

    • Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

    • Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

    •  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jerzy Conradi 18-07-2023 16:14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Conradi 17-07-2023
Ostatnia aktualizacja: Jerzy Conradi 18-07-2023 16:36:25