Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2023_BZP 00238607_01_P


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

2

0

2

3

Wersja nr

1

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.05.2023 nr 2023/BZP 00238607/01/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu […] nr […])1

Zamawiający:

Nazwa: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W REDZIE

Krajowy numer identyfikacyjny: 2 5880008099

Adres: ul. Łąkowa 59

Miejscowość: Reda

Kod pocztowy: 84-240

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.mosir.reda.pl

Adres poczty elektronicznej: mosir@mosir.reda.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 586785802

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka budżetowa

0x08 graphic

 • Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.

 • Numer NIP lub REGON.

 • Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

  1. jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;

  2. inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

  3. związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;

  4. inny zamawiający (proszę określić).


  1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

  Pozycja Planu

  Przedmiot zamówienia

  Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

  Orientacyjna wartość zamówienia5

  Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

  Informacje dodatkowe7

  Informacja na temat aktualizacji8

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  2 .

  D O S T A W Y

  1.2.1

  Modernizacja boiska piłkarskiego kompleksu Orlik 2012 w Redzie.

  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

  366 000,00 PLN

  II kwartał

  0x08 graphic

  • Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

   1. tryb podstawowy ? bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);

   2. tryb podstawowy ? negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);

   3. tryb podstawowy ? negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);

   4. partnerstwo innowacyjne;

   5. negocjacje bez ogłoszenia;

   6. zamówienie z wolnej ręki;

   7. konkurs;

   8. umowa ramowa.

   • Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

   • Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

   • Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

   • Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.


   1. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

   Pozycja Planu

   Przedmiot zamówienia

   Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9

   Orientacyjna wartość zamówienia10

   Przewidywany termin wszczęcia postępowania11

   Informacje dodatkowe12

   Informacja na temat aktualizacji13

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   0x08 graphic

   • Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

    1. przetarg nieograniczony;

    2. przetarg ograniczony;

    3. negocjacje z ogłoszeniem;

    4. dialog konkurencyjny;

    5. partnerstwo innowacyjne;

    6. negocjacje bez ogłoszenia;

    7. zamówienie z wolnej ręki;

    8. konkurs;

    9. umowa ramowa;

    10. dynamiczny system zakupów.

    • Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

    • Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

    • Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

    • Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

    1

    Metadane - wyciąg z rejestru zmian

    Akcja Osoba Data
    Dodanie dokumentu: Jerzy Conradi 30-05-2023 17:08:32
    Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Conradi 30-05-2023
    Ostatnia aktualizacja: Jerzy Conradi 30-05-2023 17:20:16