Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

RZiS (wariant porównawczy) MOSIR w Redzie za 2020 rok


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU IREKREACJI

Reda

84-240 Reda, ul. ŁĄKOWA 59

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony

na dzień 31-12-2020 r.

Adresat:

Gmina Miasto Reda

Wysłać bez pisma przewodniego

E6F3FF8091036DD2

0x01 graphic

Numer identyfikacyjny REGON

000662400

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

325 744,00

174 058,52

A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

0,00

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

0,00

A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych

325 744,00

174 058,52

B. Koszty działalności operacyjnej

1 964 548,68

1 779 152,50

B.I. Amortyzacja

269 161,85

281 546,31

B.II. Zużycie materiałów i energii

304 355,23

190 903,76

B.III.

Usługi obce

224 404,72

120 881,62

B.IV. Podatki i opłaty

57 499,13

55 488,04

B.V. Wynagrodzenia

926 413,13

933 573,60

B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

177 221,30

192 272,97

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

5 493,32

4 486,20

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

B.X. Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-1 638 804,68

-1 605 093,98

D. Pozostałe przychody operacyjne

0,00

43 059,02

D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

D.II. Dotacje

0,00

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

0,00

43 059,02

E. Pozostałe koszty operacyjne

0,00

961,67


Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych

E.I. zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

0,00

0,00

E.II. Pozostałe koszty operacyjne

0,00

961,67

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-1 638 804,68

-1 562 996,63

G. Przychody finansowe

1 610,69

417,82

G.I. Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

G.II. Odsetki

1 610,69

417,82

G.III. Inne

0,00

0,00

H. Koszty finansowe

241,68

71,78

H.I. Odsetki

241,68

71,78

H.II. Inne

0,00

0,00

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-1 637 435,67

-1 562 650,59

J. Podatek dochodowy

0,00

0,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

L. Zysk (strata) netto (I-J-K)

-1 637 435,67

-1 562 650,59


0x08 graphic
0x01 graphic

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jolanta Dylewska

główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

Jerzy Conradi

kierownik jednostki

E6F3FF8091036DD2

BeSTia

Strona 1 z 3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jerzy Conradi 10-06-2021 19:36:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Conradi 10-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Jerzy Conradi 10-06-2021 19:36:35