Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja dodatkowa do bilansu MOSIR w Redzie za 2020 rok


Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr FN.5.2021

Burmistrza Miasta Redy

z dn. 25 stycznia 2021 r.

Wprowadzenie do Informacji Dodatkowej

INFORMACJA DODATKOWA

I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności

1.

1.1

nazwę jednostki

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

1.2

siedzibę jednostki

REDA

1.3

adres jednostki

UL. ŁĄKOWA 59, 84-240 REDA

1.4

podstawowy przedmiot działalności jednostki

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM I REKREACJĄ

2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020 - 31.12.2020

3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie

4.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także

amortyzacji)

Środki trwałe w bilansie ( pozycja A.II.1) wykazano w wartości netto, tj. wartości początkowej

powiększonej o koszty ulepszeń i pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne z podziałem na grunty- poz. A.II.1.1., budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - poz. A.II.1.2, urządzenia techniczne i maszyny- poz. A.II.1.3, środki transportu- poz. A.II.1.4 oraz inne środki trwałe- poz. A.II.1.5. Należności wykazane w bilansie ( poz. B.II.1) prezentowane są według wartości księgowej, wynikającej z salda Wn kont zespołu 2 pomniejszonej o wartość dokonanych od tych należności odpisów aktualizacyjnych, ujętych na koncie 290 "Odpisy aktualizujące należności". Jednostka umarza jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w miesiącu oddania do używania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w

5.

inne informacje

Reda, 2021-03-12

Jolanta Dylewska Jerzy Conradi

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Nazwa jednostki

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, według grup rodzajowych należących do składników aktywów wg. układu w bilansie, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie

Wartość początkowa (brutto)

- stan na początek roku obrotowego

Zwiększenie wartości początkowej

Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)

Zmniejszenie wartości początkowej

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)

Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)

nabycie; wytworzenie

aktualizacja

przemieszczenia

zbycie

likwidacja

inne; przemieszczenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Wartości niematerialne i prawne

5 433,44

0,00

0,00

5 433,44

2. Razem środki trwałe

9 530 574,10

512 477,39

512 477,39

0,00

10 043 051,49

2.1. Grunty (gr. O KŚT)

232 330,00

0,00

0,00

232 330,00

2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

0,00

0,00

0,00

2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

(gr. 1-2 KŚT)

8 837 545,24

512 477,39

512 477,39

0,00

9 350 022,63

2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)

309 302,76

0,00

0,00

309 302,76

2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)

0,00

0,00

0,00

2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)

151 396,10

0,00

0,00

151 396,10

Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):

9 536 007,54

512 477,39

0,00

0,00

512 477,39

0,00

0,00

0,00

0,00

10 048 484,93

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 1 i 2 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.1 zał. nr 12 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Nazwa jednostki

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie

Stan umorzenia na początek roku obrotowego

Zwiększenie w ciągu roku obrotowego

Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)

Zmniejszenie umorzenia

Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (2+6-7)

aktualizacja

amortyzacja za rok obrotowy

inne

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Wartości niematerialne i prawne

5 433,44

0,00

0,00

0,00

5 433,44

2. Razem środki trwałe

1 663 820,59

281 546,31

281 546,31

0,00

1 945 366,90

2.1. Grunty (gr. O KŚT)

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

0,00

0,00

0,00

2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)

1 369 296,54

226 326,63

226 326,63

0,00

1 595 623,17

2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)

245 291,18

30 333,00

30 333,00

0,00

275 624,18

2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)

49 232,87

24 886,68

24 886,68

0,00

74 119,55

Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):

1 669 254,03

0,00

281 546,31

0,00

281 546,31

0,00

1 950 800,34

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 1 i 2 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.1 zał. nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

0x08 graphic
0x08 graphic
(ro


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Nazwa jednostki

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2020roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)

Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego

Uwagi

1

2

3

BRAK INFORMACJI

Razem

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 3 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.2 zał. nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

JOLANTA DYLEWSKA

REDA, 2021-03-12 JERZY CONRADI

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Nazwa jednostki

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych w roku obrotowym 2020

Wyszczególnienie

Stan na początek roku obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego

Stan na koniec roku obrotowego (2+3- 4)

zwiększenia

zmniejszenia

1

2

3

4

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 4 i 5 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.3 zał. nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

0x08 graphic
0x08 graphic


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Nazwa jednostki

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych w roku obrotowym 2020

Wyszczególnienie

Stan na początek roku obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego

Stan na koniec roku obrotowego (2+3- 4)

zwiększenia

zmniejszenia

1

2

3

4

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 4 i 5 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.3 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

0x08 graphic
0x08 graphic


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I

REKREACJI

Nazwa jednostki

Tabela nr 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu w roku obrotowym 2020

Lp.

Grupa wg podmiotów oraz odpłatności

Powierzchnia w m2; Wartość w zł

Stan na początek roku obrotowego

Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego

Stan na koniec roku obrotowego (4+5- 6)

zwiększenia

zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

7

Powierzchnia (m2)

0,00

0,00

0,00

0,00

Wartość (zł)

0,00

Powierzchnia (m2)

0,00

Wartość (zł)

0,00

Powierzchnia (m2)

0,00

Wartość (zł)

0,00

Razem

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 6 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.4 zał. nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

JOLANTA DYLEWSKA REDA, 20

21- 03-12 JERZY CONRADI

(główny księgowy) (rok, miesi

ąc, dzień) (kierownik jednostki)


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I

REKREACJI

Nazwa jednostki

Tabela nr 7

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym leasingu w roku obrotowym 2020

Lp.

Grupa według KŚT

Stan na początek roku obrotowego

Zmiany w trakcie roku obrotowego

Stan na koniec roku obrotowego (3+4- 5)

zwiększenia

zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

1

Gr 5

52 704,40

0,00

0,00

52 704,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem

52 704,40

0,00

0,00

52 704,40

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 7 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.5 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

JOLANTA DYLEWSKA REDA, 2

021-03-12 JERZY CONRADI

(główny księgowy) (rok, miesią

c, dzień) (kierownik jednostki)


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I

REKREACJI

Nazwa jednostki

Tabela nr 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych w roku obrotowym 2020

Lp.

Wyszczególnienie*

Liczba

Jednostkowa wartość nominalna

Stan na początek roku obrotowego

Zmiany w trakcie roku oborotowego

Stan na koniec roku obrotowego (4+5- 6)

zwiększenia

zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

7

1

Akcje razem, w tym:

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

- ……………..

- ……………..

2

Udziały razem, w tym:

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

- ……………..

3

Dłużne papiery wartościowe

razem, w tym:

x

x

0,00

- ……………..

0,00

0,00

0,00

Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 8 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.6 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

* wyszczególnić podmioty w których jednostka posiada akcje, udziały lub dłużne papiery wartościowe

JOLANTA DYLEWSKA

REDA, 2021-03-12

JERZY CONRADI

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I

REKREACJI

Nazwa jednostki

Tabela nr 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku obrotowym 2020

Lp.

Grupa należności*

Stan na początek roku obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego

Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)

zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązania

1

2

3

4

5

6

7

1

np. - 50% od przeterminowanych należności wymagalnych za okres roku obrachunkowego

0,00

0,00

0,00

2

np. - 100% od przeterminowanych należności wymagalnych przekraczających okres roku obrachunkowego

4 945,37

71,78

3495,56

1 521,59

3

np. - stan udzielonych pożyczek zagrożonych

0,00

0,00

0,00

Razem

4 945,37

71,78

0,00

3 495,56

1 521,59

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 9 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.7 zał. nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

* wymienić grupy należności zgodnie z zasadami dokonywania odpisów aktualizujących przyjętymi przez jednostkę w polityce rachunkowości

0x08 graphic
0x08 graphic


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Nazwa jednostki

Tabela nr 10

Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia w roku obrotowym 2020

Lp.

Wyszczególnienie*

Stan na początek roku obrotowego

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego

Stan na koniec roku obrotowego (3+4- 5-6)

zwiększenia

wykorzystanie

rozwiązania

1

2

3

4

5

6

7

1

Rezerwy długoterminowe ogółem, w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

- np. na świadczenia emerytalne i podobne

0,00

- np. na pozostałe koszty

0,00

2

Rezerwy krótkoterminowe ogółem, w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

- np. na świadczenia emerytalne i podobne

0,00

- np. na pozostałe koszty

0,00

3

0,00

Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uzasadnienie:

Dane umieszczone w tabeli 10 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.8 zał. nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

* wymienić grupy rezerw zgodnie z zasadami dokonywania odpisów aktualizujących przyjętymi przez jednostkę w polityce rachunkowości

0x08 graphic
0x08 graphic


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Nazwa jednostki

Tabela nr 11

Stan zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty w roku obrotowym 2020

Lp.

Zobowiązania wobec

Stan zobowiązań długoterminowych

Razem stan zobowiązań na ostatni dzień roku obrachunkowego

(3+4+5)

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 lat do 5 lat

powyżej 5 lat

1

2

3

4

5

6

1

Jednostek powiązanych *

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Pozostałych jednostek

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 11 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.9 zał. nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

* jednostkami powiązanymi są jednostki organizacyjne gminy

JOLANTA DYLEWSKA REDA, 20

2

1-03-12 JERZY CONRADI

(główny księgowy) (rok, miesi

ąc

, dzień) (kierownik jednostki)


MIEJSKI OŚRODEK

SPORTU I REKREACJI

Nazwa jednostki

Tabela nr 12

Stan zobowiązań z tytułu leasingu w roku obrotowym 2020

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota zobowiązania na ostatni dzień roku obrachunkowego

1

2

6

1

Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości leasing finansowy

0,00

2

Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości leasing zwrotny

0,00

Razem

0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 12 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.10 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

JOLANTA DYLEWSKA REDA, 202

1-03

-12 JERZY CONRADI

(główny księgowy) (rok, mie

siąc,

dzień) (kierownik jednostki)


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Nazwa jednostki

Tabela nr 13

Wykaz stanu zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki wg charakteru i formy w roku obrotowym 2020

Lp

Wyszczególnienie charakteru zobowiązań

Wyszczególnienie formy zabezpieczeń

Razem stan na koniec roku obrotowego (suma 3+4+5+6)

Weksel

Hipoteka

Zastaw

Inne

1

2

3

4

5

6

7

1

Kredyty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Pożyczki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

inne: wymienić jakie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

razem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 13 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.11 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

JOLANTA DYLEWSKA

REDA, 2021-03-12

JERZY CONRADI

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

( kierownik jednostki)


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Nazwa jednostki

Tabela nr 14

Wykaz stanu zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji, poręczeń, w tym także wekslowych niewykazanych w bilansie w roku obrachunkowym 2020

Wyszczególnienie

Stan na początek roku obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec roku obrotowego

(2+3-4)

1

2

3

4

5

1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych* razem, w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

udzielone gwarancje i poręczenia

0,00

0,00

0,00

0,00

kaucje i wadia

0,00

0,00

0,00

0,00

inne

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych

0,00

0,00

0,00

0,00

udzielone gwarancje i poręczenia

0,00

0,00

0,00

0,00

kaucje i wadia

0,00

0,00

0,00

0,00

inne

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Inne zobowiązania warunkowe np. w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 14 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.12 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

* jednostkami powiązanymi są jednostki organizacyjne gminy

JOLANTA DYLEWSKA

REDA, 2021-03-12

JERZY CONRADI

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Nazwa jednostki

Tabela nr 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych w roku obrotowym 2020

Lp.

Wyszczególnienie (tytuły)

Stan na

początek roku obrotowego

koniec roku obrotowego

1

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów razem, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)

0,00

0,00

- np. opłacone z góry czynsze

0,00

0,00

- np. prenumeraty

0,00

0,00

- np. polisy ubezpieczenia osób i składników majątku

0,00

0,00

2

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów razem, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)

0,00

0,00

- np. ujemna wartość firmy

0,00

0,00

- np. wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe

0,00

0,00

* wymienić rodzaje czynnych międzyokresowych kosztów i przychodów zgodnie z zasadami przyjętymi przez jednostkę w polityce rachunkowości

Uzasadnienie:

Dane umieszczone w tabeli 15 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.13 zał. nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

JOLANTA DYLEWSKA

REDA, 2021-03-12

JERZY CONRADI

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

( kierownik jednostki)


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Nazwa jednostki

Tabela nr 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki w roku 2020

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość na koniec roku obrachunkowego

Uwagi

1

2

3

4

1

1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

0,00

2

2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

16 347,38

Nagrody jubileuszowe

3

3. Inne informacje

0,00

4

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

0,00

5

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

0,00

6

6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

0,00

Uzasadnienie:

Dane umieszczone w tabeli 16 wypełniają wymagania zawarte w poz. II od pkt 1.14 do pkt 2.5 zał. nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

* wypłacone przez jednostkę kwoty brutto świadczeń pracowniczych, w szczególności: odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za urlop, nagród jubileuszowych, odpraw pośmiertnych i innych

0x08 graphic
0x08 graphic

JOLANTA DYLEWSKA

(główny księgowy)

REDA, 2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

JERZY CONRADI

(kierownik jednostki)

JOLANTA DYLEWSKA

(główny księgowy)

REDA, 2021-03-12

JERZY CONRADI

k, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

JOLANTA DYLEWSKA

REDA, 2021-03-12

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

JERZY CONRADI

(kierownik jednostki)

JOLANTA DYLEWSKA

REDA, 2021-03-12

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

JERZY CONRADI

(kierownik jednostki)

JOLANTA DYLEWSKA

(główny księgowy)

REDA, 2021-03-12

JERZY CONRADI

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

JOLANTA DYLEWSKA

(główny księgowy)

REDA, 2021-03-12

JERZY CONRADI

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

JOLANTA DYLEWSKA REDA, 2021-03-12

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

JERZY CONRADI

(kierownik jednostki)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jerzy Conradi 10-06-2021 19:24:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Conradi 10-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Jerzy Conradi 10-06-2021 19:34:50