Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Bilans jednostki budżetowej MOSIR w Redzie za 2020 rok


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU IREKREACJI

Reda

84-240 Reda, ul. ŁĄKOWA 59

BILANS

jednostki budżetowej

sporządzony

na dzień 31-12-2020 r.

Adresat:

Gmina Miasto Reda

Wysłać bez pisma przewodniego

382C4D52ED1EB487

0x01 graphic

Numer identyfikacyjny REGON

000662400

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

A Aktywa trwałe

7 866 753,51

8 097 684,59

A Fundusz

7 792 656,62

8 027 119,95

A.I Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.I Fundusz jednostki

9 430 092,29

9 589 770,54

A.II Rzeczowe aktywa trwałe

7 866 753,51

8 097 684,59

A.II Wynik finansowy netto (+,-)

-1 637 435,67

-1 562 650,59

A.II.1 Środki trwałe

7 866 753,51

8 097 684,59

A.II.1 Zysk netto (+)

0,00

0,00

A.II.1.1 Grunty

232 330,00

232 330,00

A.II.2 Strata netto (-)

-1 637 435,67

-1 562 650,59

A.II.1.1.1 Grunty

stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

0,00

0,00

A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)

0,00

0,00

A.II.1.2 Budynki, lokale i

obiekty inżynierii lądowej i wodnej

7 468 248,70

7 754 399,46

A.IV Fundusz mienia

zlikwidowanych jednostek

0,00

0,00

A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny

64 011,58

33 678,58

B Fundusze placówek

0,00

0,00

A.II.1.4 Środki transportu

0,00

0,00

C Państwowe fundusze celowe

0,00

0,00

A.II.1.5 Inne środki trwałe

102 163,23

77 276,55

D Zobowiązania i

rezerwy na zobowiązania

82 544,76

78 343,84

A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.I Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

A.II.3 Zaliczka na środki

trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

0,00

D.II Zobowiązania krótkoterminowe

82 544,76

78 343,84

A.III Należności długoterminowe

0,00

0,00

D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

5 713,79

6 930,65

A.IV Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów

6 087,36

4 762,05

A.IV.1 Akcje i udziały

0,00

0,00

D.II.3 Zobowiązania z

tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

24 248,05

23 688,13

A.IV.2 Inne papiery wartościowe

0,00

0,00

D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

42 784,73

41 743,93


A.IV.3 Inne

długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

D.II.5 Pozostałe zobowiązania

0,00

0,00

A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

0,00

D.II.6 Sumy obce

(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)

3 018,51

0,00

B Aktywa obrotowe

8 447,87

7 779,20

D.II.7 Rozliczenia z

tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

0,00

B.I Zapasy

0,00

0,00

D.II.8 Fundusze specjalne

692,32

1 219,08

B.I.1 Materiały

0,00

0,00

D.II.8.1 Zakładowy

Fundusz Świadczeń Socjalnych

692,32

1 219,08

B.I.2 Półprodukty i produkty w toku

0,00

0,00

D.II.8.2 Inne fundusze

0,00

0,00

B.I.3 Produkty gotowe

0,00

0,00

D.III Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

B.I.4 Towary

0,00

0,00

D.IV Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

B.II Należności krótkoterminowe

4 737,04

6 560,12

B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług

4 737,04

6 560,12

B.II.2 Należności od budżetów

0,00

0,00

B.II.3 Należności z tytułu

ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

0,00

B.II.4 Pozostałe należności

0,00

0,00

B.II.5 Rozliczenia z

tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

0,00

B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe

3 710,83

1 219,08

B.III.1 Środki pieniężne w kasie

0,00

0,00

B.III.2 Środki pieniężne

na rachunkach bankowych

3 710,83

1 219,08

B.III.3 Środki pieniężne

państwowego funduszu celowego

0,00

0,00

B.III.4 Inne środki pieniężne

0,00

0,00

B.III.5 Akcje lub udziały

0,00

0,00

B.III.6 Inne papiery wartościowe

0,00

0,00

B.III.7 Inne

krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00


B.IV Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

Suma aktywów

7 875 201,38

8 105 463,79

Suma pasywów

7 875 201,38

8 105 463,79


0x08 graphic
0x01 graphic

Wyjaśnienia do bilansu

Jolanta Dylewska

(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

382C4D52ED1EB487

Jerzy Conradi

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jerzy Conradi 10-06-2021 19:21:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Conradi 10-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Jerzy Conradi 10-06-2021 19:34:13